Στόχοι

Το μοντέλο των τριών ερωτήσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρηματιών (T3QM) είναι μια καινοτόμα μεθοδολογία, που αποδεδειγμένα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναπτύσσει κοινωνικές επιχειρηματικές δεξιότητες (τόσο soft skills όσο και hard skills). Η έναρξη μιας επιχείρησης πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, πολλοί φιλόδοξοι επιχειρηματίες αποθαρρύνονται από τα σύνθετα, χρονοβόρα βήματα που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης. Το T3QM, στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι ευκαιρίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ανοικτές σε οποιονδήποτε. Για να διασφαλιστεί αυτό, το T3QM χρησιμοποιεί πρακτικά επιχειρηματικά παραδείγματα.

Το έργο T3QM θα:

  1. αυξήσει την ικανότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες μεταξύ ενήλικων εκπαιδευομένων
  2. μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια μεθοδολογία δημιουργίας θέσεων εργασίας σε νέο κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον και σε νέο γλωσσικό πλαίσιο
  3. αυξήσει την επιχειρηματική ικανότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων και θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της μεθοδολογίας.

Ομάδες/στόχος

Το T3QM απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενους και οργανισμούς που ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά επίσης στοχεύει σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, επιχειρηματίες, διαμορφωτές πολιτικής και την διοίκηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Από τη μία πλευρά, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας νέας, ιδιαίτερα εξατομικευμένης, μεθόδου ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων. Θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά υλικά και σε ηλεκτρονικούς συμβούλους, όταν χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη μετά τη διάρκεια του έργου.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα μάθουν μια νέα προσέγγιση για να συνδυάσουν τη συμβολή που έχει ο κόσμος της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, να αναπτύξουν βασικές ικανότητες για την επιχειρηματικότητα μεταξύ ατόμων από περιφερειακές και μειονεκτικές κοινότητες, να παράσχουν προσαρμοσμένη υποστήριξη, καθοδήγηση και κίνητρα στην ανάπτυξη επιχειρηματιών.

Αποτελέσματα

Το έργο T3QM θα αναπτύξει τα ακόλουθα εργαλεία και υλικά:

Η έρευνα παρουσιάζει τη σύγχρονη κατάσταση επιχειρηματικής και ηγετικής καθοδήγησης για ενήλικες σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια έρευνα ανάλυσης αναγκών διεξάγεται σε κάθε χώρα/εταίρο προκειμένου να αποκτηθεί μια ισχυρή κατανόηση της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καθοδήγηση της κοινωνικής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαλεία για εκπαιδευτές σε τοπικούς οργανισμούς στοχεύουν στην ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων στις κοινότητές τους. Το πρόγραμμα σπουδών και το σύνολο εργαλείων, που διατίθεται σε 6 γλώσσες, επιτρέπει στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να υποστηρίξουν τους ενήλικες στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και να είναι πιο επιχειρηματικοί.

Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στην ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου χάρη στην αναλογικότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς και την ευκολία χρήσης. Εξάλλου, μια τέτοια ισχυρή τράπεζα προϊόντων μπορεί εύκολα να επηρεάσει τους εκπαιδευόμενους στις περιφερειακές οικονομίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πιλοτική φάση αφορά την πρακτική δοκιμή των προϊόντων σε νέες κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και γεωγραφικές περιοχές. Οι συμμετέχοντες εταίροι θα ελέγξουν τα παραδοτέα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. Αυτό θα γίνει μέσα από 15 εκπαιδευόμενους ανά χώρα εταίρο. Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω της αξιοποίησης της μεθοδολογίας T3QM.

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και πολλά ηλεκτρονικά εργαλεία θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Θα είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες και θα είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο του T3QM για τους χρήστες χωρίς οικονομική δέσμευση.